Zveřejnění stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“

Město Polička jako dotčený územní samosprávný celek obdrželo od Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, sdělení, že záměr „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“ (výstavba nového elektrického vedení 2×110 kV v úseku mezi transformovnou Hlinsko a transformovnou Polička v celkové délce 27,5 – 28,7 km dle variant) byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění pozdějších předpisů. Na základě oznámení, dokumentace, doplněné dokumentace, posudku, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí SOUHLASNÉ STANOVISKO k záměru „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“ za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Doporučená varianta: K realizaci je doporučena upravená varianta č. 3 v modifikacích dílčích úseků dle navržených korekcí K1, K2, K3, K4 a K6 a v koncovém úseku vedená v souladu s návrhem územního plánu města Polička.

Do výše uvedeného stanoviska je možné nahlížet na Městském úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, č. dv. 41, a to v úřední dny (pondělí, středa – 8,00-17,00 hod.) nebo mimo úřední dny po telefonické domluvě, a to na tel.č.: 461723816.

Do stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA, česká informační agentura životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV6107.

Ing. Marta Mastná, vedoucí odboru ÚPR a ŽP