Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2011

V rozpočtu Města Poličky je pro rok 2011 zařazena částka 1 000 000 Kč určená k poskytnutí veřejné podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery) neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička, zájmovým skupinám obyvatel a dále fyzickým osobám.
Pro podávání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků, jejich náležitostí a pro režim přidělování pro rok 2011 jsou stanovena tato pravidla:

1. Částka  k rozdělení

výbor / komise 1. kolo 2011 2. kolo 2011 celkem 2011
a) výbor pro výchovu a vzdělávání 85 000,00 0,00 85 000,00
b) komise sportovní 410 000,00 60 000,00 470 000,00
c) komise kulturní 110 000,00 10 000,00 120 000,00
d) komise zdravotně-sociální 130 000,00 15 000,00 145 000,00
e) komise dítě a volný čas 60 000,00 15 000,00 75 000,00
f) zájmové skupiny a nezařazené (přímo rada respektive zastupitelstvo města) 80 000,00 25 000,00 105 000,00
celkem 875 000,00 125 000,00 1 000 000,00

2. Harmonogram projednávání a schvalování

Žádost se předkládá na adrese Městský úřad Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička.

Finanční příspěvky do výše 20 000 Kč pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje rada města, finanční příspěvky ve výši nad 20 000 Kč pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje na doporučení rady města  zastupitelstvo města. V případě schválení bude uzavřena s žadatelem Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.

Pro 1. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 31. 3. 2011, následuje projednání v  komisích města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání, v radě města a v zastupitelstvu města.

Pro 2. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 15. 9. 2011, následuje projednání v komisích města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání, v radě města a v zastupitelstvu města. Upřednostňují se žádosti v případě naléhavých a neočekávaných potřeb.

3. Žádost

O finanční příspěvek mohou požádat všechny neziskové organizace, občanská sdružení, spolky a kluby (zájmové skupiny obyvatel) a fyzické osoby působící na území Města Poličky, které splní stanovené náležitosti a nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Polička z minulého období.

Žádost se podává výhradně na předepsaném formuláři a v plném rozsahu požadovaných údajů. U žádosti o příspěvek nad 20 000 Kč předkládá žadatel kompletní celoroční položkový rozpočet příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) s podrobným komentářem.

Formulář žádosti je k dispozici ve vestibulu budovy Městského úřadu Polička, Palackého náměstí 160, v příjmové pokladně MěÚ  a na internetové adrese www.policka.org.

4. Vyúčtování finančního příspěvku

a) Věcné podmínky vyúčtování se blíže specifikují ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, dle povahy čerpání finančních prostředků.
b) Subjekt, který obdržel finanční příspěvek, je povinen předat finančnímu a plánovacímu odboru městského úřadu jeho vyúčtování v termínu daném ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, nejpozději však do 15. 12. daného roku.
c) Subjekt prokazující čerpání finančního příspěvku je povinen účtovat o příspěvku a jeho čerpání odděleně, tj. i označit nezaměnitelně a přímo na originálech dokladů (faktur, paragonů, účetních dokladů apod.), že náklad byl pořízen z finančního příspěvku poskytovatele. Tyto originály pak předloží k nahlédnutí při předání vyúčtování finančního příspěvku.
d) Vlastní vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku tvoří jednak kopie dokladů prokazujících obsah čerpání a současně kopie dokladů o provedení úhrady (výdajové pokladní doklady nebo bankovní výpisy.)
e) Nevyužité finanční prostředky se vracejí na účet Města Poličky nejpozději do 15. 12. 2011.

5. Porušení rozpočtové kázně (nesprávné čerpání finančního příspěvku)

a) porušení povinností stanovených smlouvou (podání vyúčtování a jeho rozsah)
b) porušení podmínek pro použití finančního příspěvku stanovených smlouvou (účel)
c) zadržení poskytnutých prostředků (nedodržení termínu pro vrácení finančního příspěvku)
d) neprůkazné použití finančního příspěvku

Kontrolní a finanční výbor  zastupitelstva města a finanční a plánovací odbor MěÚ je kdykoliv oprávněn zkontrolovat, zda je využití finančních prostředků v  souladu s  účelem, na který byl finanční příspěvek poskytnut. Při zjištění závažných nedostatků v čerpání příspěvku je příjemce  povinen tyto prostředky vrátit zpět do rozpočtu města.

odbor finanční a plánovací